facebook icon

Projekta Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/022

 Finansējums - Ls 18500,00 

Projekta ieviešanas laiks 24 mēneši.

2010.gada 1.decembrī Jaunpiebalgas novada domē darbu uzsāka telpiskās attīstības plānotājs un vecākais datortīkla administrators.

Speciālisti piesaistīti Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" aktivitātes 1.5.3.1. ''Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem'' projekta „Speciālistu piesaiste Jaunpiebalgas novada domei'' Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/022 ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 18500,00 LVL, 100% no projekta izmaksām finansē Eiropas Sociālā fonds. Projekta ieviešanas laiks 24 mēneši.

Projekta mērķis ir paaugstināt pašvaldības administratīvo kapacitāti teritorijas attīstības plānošanas un informācijas tehnoloģiju (IT) jomās.

Projektā paredzētas šādas galvenās aktivitātes:
1. Telpiskās attīstības plānotāja piesaiste Jaunpiebalgas novada domei.
2. Vecākā datortīkla administratora piesaiste Jaunpiebalgas novada domei.
3. Aprīkojuma noma telpiskās attīstības plānotājam.

Telpiskās attīstības plānotāja galvenajos amata pienākumos ietilps Jaunpiebalgas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un to grozījumu izstrādes organizēšana un sagatavošana. Vecākā datortīkla administratora amata pienākumos ietilps novada domes IT pakalpojumu vajadzību analīze un attīstības plānošana; informācijas sistēmu darbības nepārtrauktības nodrošināšana.

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125