facebook icon

Projekta nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/147

Finansējums – Ls 100 000,00

Projekta ieviešanas laiks 19 mēneši.

 Jaunpiebalgas novadā uzsāk īstenot Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests" projektu ,,Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs".

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests" š.g. aprīlī sadarbībā ar 6 Vidzemes reģiona pašvaldībām – Beverīnas, Jaunpiebalgas, Mazsalacas, Smiltenes un Valkas novadiem un Valmieras pilsētu uzsākusi īstenot ESF projektu „Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs" (identifikācijas Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/147). Projekta mērķis ir attīstīt jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Vidzemes reģionā. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums tiks sniegts tām sociālās atstumtības riska skartajām mērķa grupas personām, kam līdz šim pakalpojums nav bijis pieejams vai bijis pieejams nepietiekošā apjomā vai kvalitātē.

Projekta mērķa grupas:

  • personas ar funkcionāliem traucējumiem;
  • pensijas un pirmspensijas vecuma personas;
  • daudzbērnu ģimenes un nepilnās ģimenes, bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm;
  • no vardarbības cietušās personas;
  • no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas.

Projekta īstenošanā piesaistītajiem Vidzemes reģiona partnerpašvaldību Sociālajiem dienestiem plānotas vairākas kompetences – to speciālisti apzinās tās pašvaldību sociālo pakalpojumu mērķa grupu personas, kurām projekta ietvaros sniegtā pakalpojuma nepieciešamība ir visaktuālākā un organizēs viņu iesaisti projektā. Sociālā darba speciālisti tiks iesaistīti Resursu centra sociālās rehabilitācijas programmas īstenošanā, mērķa grupas klientu apmierinātības novērtēšanā un nepieciešamo sociālās rehabilitācijas programmas pilnveidojuma izstrādē. Tādējādi, projekta īstenošanas rezultātā tiks veidota starpnovadu dažādu jomu sociālā darba profesionāļu komanda kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai mērķa grupu personām, vienlaikus veicinot labās prakses metožu pārņemšanu un profesionālo iemaņu pilnveidošanu.

Projekta ietvaros tiks nodrošinātas 18 atbalsta grupas, individuālas interešu un izglītojošas nodarbības – individuāla apmācībā e-vidē un 6 specializētas darbnīcas nodarbinātības iemaņu stimulēšanai. Cēsīs darbību uzsākusi atbalsta grupa vardarbībā cietušām sievietēm un atbalsta grupa no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām, atbalsta grupa personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī notiek individuālā apmācība darbam ar datoru, nokomplektēta un sākusi darbību grupa dekupāžas iemaņu apguvei. Valkā darbību uzsākusi atbalsta grupa no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.

Jaunpiebalgas novadā tiks veidotas atbalsta grupas:

  • · daudzbērnu ģimenēm un nepilnām ģimenēm, bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm;
  • · no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.

 Projekta kopējais īstenošanas laiks – 19 mēneši.

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125