Vestulefacebook icon  

SOCIĀLĀ DIENESTA VADĪTĀJA: Līga Ābelniece tel. +371 64107898, +371 28004439 
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV–4125
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

SOCIĀLĀ DIENESTA SOCIĀLĀ DARBINIECE Jaunpiebalgas pagastā: Anda Graudiņa tel. +371 25451020
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

SOCIĀLĀ DIENESTA DARBINIECE Zosēnu pagastā: Sanita Asare tel. +371 26634104
Adrese: Annas iela 4, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Cēsu novads, LV-4133
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


 Apmeklētāju pieņemšanas laiks Sociālajā dienestā:

Jaunpiebalgas pagastā

P. 09:00 open atslega 12:00 off atslega 12:30 open atslega 18:00
O. 09:00 open atslega 12:00 off atslega 12:30 open atslega 17:00
T. 09:00 open atslega 12:00 off atslega 12:30 open atslega 17:00

Zosēnu pagastā

O. 09:00 open atslega 12:00 off atslega 12:30 open atslega 15:00
C. 09:00 open atslega 12:00 off atslega 12:30 open atslega 15:00

 

ico pdf Sociālā dienesta nolikums (pdf)

 

Sociālā dienesta funkcijas:

 • sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to sniegšanas kārtību;
 • nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību; 
 • informēt personu, kas pieprasījusi sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību, par pieņemto lēmumu un atteikuma gadījumā norādīt atteikuma iemeslus un lēmuma apstrīdēšanas termiņus un kārtību; 
 • sniegt personai palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinām šīs personas iekļaušanos sabiedrībā;
 • sniegt informāciju un konsultācijas personai saprotamā veidā;
 • sniegt pārskatus un atskaites atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • izvērtēt un sagatavot līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem novadā vai ar citām pašvaldībām par to sociālo pakalpojumu saņemšanu un samaksu, kuru sniegšanu
 • Sociālais dienests nenodrošina, finansējot šos pakalpojumus pilnībā vai da]ēji no pašvaldības iedalītā budžeta līdzekļiem;
 • nodrošināt saņemtās informācijas par sociālās palīdzības pieprasītāju un saņēmēju konfidencialitāti.

Sociālā palīdzība
Jaunpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā sociālo pabalstu apmērus, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības tos saņemt nosaka Jaunpiebalgas novada domes 2010.gada 27.decembrī apstiprinātie Saistošie noteikumi Nr.25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jaunpiebalgas novadā", Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.septembrī apstiprinātie Saistošie noteikumi Nr.23 „Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā", Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.septembrī apstiprinātie Saistošie noteikumi Nr.24 „Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā", Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada 11.decembrī apstiprinātie Saistošie noteikumi Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jaunpiebalgas novada iedzīvotājiem”, Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada 11.decembrī apstiprinātie Saistošie noteikumi Nr.17 ”Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”.

Sociālo pabalstu veidi:

 • Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI);
 • Dzīvokļu pabalsts; 
 • Pabalsti pilngadību sasniegušiem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem; 
 • Pabalsts audžuģimenei; 
 • Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā; 
 • Pabalsts ārstēšanās izdevumiem;
 • Pabalsts krīzes situācijā; 
 • Pabalsts transporta izdevumu segšanai, nokļūšanai uz attālākām medicīnas iestādēm;
 • Pabalsts bērnu audzināšanai, izglītībai un ēdināšanai;
 • Bērna piedzimšanas pabalsts;
 • Apbedīšanas pabalsts;
 • Svētku pabalsts.

Sociālie pakalpojumi

Jaunpiebalgas novada Sociālais dienests sociālos pakalpojumus Jaunpiebalgas novadā sniedz pamatojoties uz Jaunpiebalgas novada domes 2011.gada 12.septembra Saistošiem noteikumiem Nr.8 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jaunpiebalgas novadā".

Jaunpiebalgas novadā sniedz vai nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:

 • sociālā darba pakalpojums;
 • sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā; 
 • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pieaugušai personai institūcijā; 
 • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam institūcijā; 
 • higiēnas pakalpojums.

No valsts budžeta finansētie pakalpojumi:

 • sociālā rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā vai institūcijā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;
 • no vardarbības cietušām pilngadīgām personām; 
 • vardarbību veikušām pilngadīgām personām; 
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā personai sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanai;
 • no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pilngadīgām personām;
 • asistenta pakalpojums.

Pakalpojumu apraksts

Sociālā darba pakalpojums ir profesionāla darbība, lai palīdzētu personai, ģimenei, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas (-u) resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.
Sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā - pakalpojumu ir tiesīgas saņemt pensijas vecuma personas, personas ar invaliditāti, personas ārkārtas gadījumos (pēc smagām operācijām, saslimšanām u.c.), kuras funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt ikdienas mājas darbus vai pašaprūpi, dzīvo vienas vai ar šo personu ģimenes locekļi vai kopā dzīvojošas personas vecuma, veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpi.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieaugušai personai institūcijā - pakalpojumu piešķir pensijas vecuma personai, 1., 2.grupas invalīdam, ja tās pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir novērtēta no 1 līdz 10 punktiem, kuras funkcionālā stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājā noteikto apjomu, ja tām nav smagi garīga rakstura traucējumi.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam institūcijā sociālu apstākļu dēļ no dzimšanas līdz divu gadu vecumam nodrošina par valsts budžeta līdzekļiem, no divu gadu vecuma - pašvaldības finansētā institūcijā:

* pēc vecāku lūguma, ja:

 • sakarā ar vecāku ārstēšanos viņi nespēj bērnu aprūpēt;
 • bērna veselības stāvokļa dēļ vecāki nevar viņu aprūpēt;
 • jaundzimušā mātei nav iztikas līdzekļu vai pajumtes. Šajā gadījumā māte uzņemama institūcijā kopā ar bērnu uz laiku, kamēr viņa baro bērnu ar krūti.

* ja bērns atrodas krīzes situācijā (veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos, konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu, bērnam nav nodrošināta pietiekama aprūpe un uzraudzība) vai palicis bez vecāku gādības, Pakalpojumu var sniegt uz bāriņtiesas, valsts un pašvaldības policijas, veselības aprūpes iestādes, izglītības iestādes iesnieguma pamata.
Higiēnas pakalpojums ir mazgāšanās un/vai veļas mazgāšanas pakalpojums, kuru var saņemt Sociālā dienesta noteiktajās vietās.

Pakalpojumu piešķir:

 • trūcīgām, maznodrošinātām, mazaizsargātām personām, kurām nav iespēju rūpēties par personīgo higiēnu savā dzīvesvietā;
 • sociālās aprūpes pakalpojuma dzīvesvietā saņēmējiem.

Sociālā rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām - sociālo rehabilitāciju sniedz bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālās izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības – upuris, lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā. Pakalpojumu sniedz un apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no vardarbības cietušām pilngadīgām personām ir pieejami no vardarbības (fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības, vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles) cietušām pilngadīgām personām. Rehabilitācijas mērķis ir nodrošināt psihosociālu palīdzību, novērtēt apdraudējumu un plānot drošības pasākumus, motivēt personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai vai uzlabošanai, kā arī nostiprināt vai atjaunot personas sociālās funkcionēšanas spējas.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušām pilngadīgām personām kā sievietēm, tā vīriešiem sniedzams, ja persona:

 • pārcietusi pret sevi vai tuvinieku vērstu vardarbību un tai ir psiholoģiskas traumas pazīmes, kuru dēļ traucēta sociālā funkcionēšana sabiedrībā;
 • ir atzīta par cietušo ar vardarbību saistīta administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros vai ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu saistīta kriminālprocesa ietvaros;
 • ir pieņemts tiesas vai tiesneša lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmums par nošķiršanu.

Pakalpojumu sniedz vienā no šādiem veidiem:

sociālās rehabilitācijas kursa veidā līdz 30 dienām sociālās rehabilitācijas institūcijā (ar izmitināšanu);

līdz desmit 45 minūšu psihologa, sociālā darbinieka un jurista konsultācijām dzīvesvietā (bez izmitināšanas)

Pēc pakalpojumu sniedzēja pamatota iesnieguma cietušo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā var pagarināt līdz 60 dienām, bet cietušo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma dzīvesvietā apjomu var palielināt līdz 20 psihologa, sociālā darbinieka un jurista konsultācijām.

Vardarbībā cietušas personas pakalpojumu pieprasa sociālās rehabilitācijas institūcijā (krīzes centrā), ja tai nekavējoties nepieciešama izmitināšana, vai sociālajā dienestā.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbību veikušām pilngadīgām personām ir pieejami personām:

*pret kurām uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību, vai kriminālprocess par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu;
*par kurām valsts vai pašvaldības policijas, sociālā dienesta vai bāriņtiesas rīcībā ir informācija, ka personas izturējušās vardarbīgi vai izteikušas draudus pielietot vardarbību;
*kuras baidās, ka tās varētu izturēties vardarbīgi, vai atzīst, ka ir veikušas vardarbību.
Pakalpojumu sniegšanas mērķis ir novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus.

Pakalpojumussniedz vienā no šādiem veidiem:
*individuāli (līdz desmit 45 minūšu konsultācijām);
*grupā līdz 18 nedēļām (16 divu stundu garas nodarbības no astoņām līdz 12 personām grupā).

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar prognozējamu invaliditāti ir pieejami personām darbspējīgā vecumā, kuru pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir novērtēta no 0 līdz 19 punktiem, kā arī personām ar prognozējamu invaliditāti darbspējīgā vecumā, ja atbilstoši Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajam personas individuālajam rehabilitācijas plānam ir nepieciešams saņemt pakalpojumus un personas funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir novērtēta no 0 līdz 19 punktiem. Rehabilitācijas mērķis ir saglabāt vai uzlabot šo personu funkcionālo spēju (pašaprūpe, mobilitāte un ar mājas dzīvi saistīto darbību veikšana) līmeni.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar prognozējamu invaliditāti sniedz Sociālās integrācijas valsts aģentūra (14 līdz 21 dienu ilgs rehabilitācijas kurss).
Lai persona saņemtu pakalpojumu, personai vai tās likumiskajam pārstāvim jāvēršas ar iesniegumu pašvaldības sociālajā dienestā (personai ar funkcionāliem traucējumiem) vai Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (personai ar prognozējamu invaliditāti). Iesniegumam jāpievieno ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinums.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ietvaros uz izstrādātā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna pamata tiek sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ar medicīniskajiem elementiem, t.sk. fizioterapijas un fizikālās terapijas pakalpojumi, sociālā darbinieka, psihologa, fizioterapeita, ergoterapeita, ārsta un citu speciālistu
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniedz Sociālās integrācijas valsts aģentūra (14 līdz 21 dienu ilgs rehabilitācijas kurss).
Politiski represētās personas pakalpojumus var saņemt reizi trijos gados, bet atkārtoti ne agrāk kā trīs gadus pēc iepriekšējo pakalpojumu saņemšanas pabeigšanas. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas pakalpojumus var saņemt reizi gadā, bet atkārtoti ne agrāk kā gadu pēc iepriekšējo pakalpojumu saņemšanas pabeigšanas.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem ir pieejami no psihoaktīvām vielām (alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām) atkarīgiem bērniem un bērniem, kuriem novērota pārmērīga psihoaktīvo vielu lietošana pēc pilna ārstēšanās un motivācijas kursa pabeigšanas ārstniecības iestādē vai pēc narkologa noteiktā ārstēšanās kursa pabeigšanas, vai, ja narkologs, izvērtējot bērna veselības stāvokli, secina, ka bērns pārmērīgi lieto psihoaktīvās vielas ar tieksmi uz atkarības attīstību. Rehabilitācijas mērķis ir panākt bērna atteikšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas, tādējādi uzlabojot viņa fizisko un garīgo veselību un veicinot atgriešanos pilnvērtīgā dzīvē.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām ir pieejami no psihoaktīvām vielām (alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām) atkarīgām pilngadīgām personām pēc pilna ārstēšanās kursa saņemšanas. Rehabilitācijas mērķis ir panākt personas atteikšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas, tādējādi uzlabojot viņa fizisko un garīgo veselību un veicinot atgriešanos pilnvērtīgā dzīvē.

Asistenta pakalpojumu ir tiesības saņemt:

 • personai ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – Valsts komisija) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību;
 • personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz Valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem.

Lai pilngadīga persona ar I vai II invaliditātes grupu saņemtu asistenta pakalpojumu:
* jāiesniedz iesniegums tajā pašvaldības sociālajā dienestā, kurā atrodas asistenta pakalpojuma saņēmēja deklarētā dzīvesvieta, lūdzot piešķirt asistenta pakalpojumu. Iesniegumā jānorāda:

 • personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;
 • likumiskā pārstāvja (aizgādņa) personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis; 
 • pasākumus, kuriem persona vēlas izmantot asistenta pakalpojumu; 
 • informāciju par to, vai persona saņem no valsts budžeta pabalstu personai ar redzes invaliditāti par asistenta izmantošanu; 
 • vēlamā asistenta pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms).

* jāuzrāda VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību un jāiesniedz tā kopija, kā arī jāpievieno šādi dokumenti:

 • likumiskā pārstāvja (aizgādņa) pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija, ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
 • mācību iestādes apliecinājums, ka persona mācās; 
 • darba devēja apliecinājums, ka persona strādā;
 • dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ka persona apmeklē attiecīgo iestādi;
 • iestādes, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai nepieciešams asistenta pakalpojums.

Lai bērns ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam saņemtu asistenta pakalpojumu:
* bērna likumiskajam pārstāvim (vecākam vai aizbildnim) tajā pašvaldības sociālajā dienestā, kurā deklarēta bērna dzīvesvieta, jāiesniedz rakstisks iesniegums, lūdzot sniegt asistenta pakalpojumu, norādot:

 • bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, likumiskā pārstāvja tālruņa numuru, e-pasta adresi vai citu saziņas veidu;
 • likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;
 • pasākumus, kuriem persona vēlas izmantot asistenta pakalpojumu;
 • vēlamā asistenta pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms).

* jāuzrāda VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un jāiesniedz tā kopija, kā arī jāpievieno šādi dokumenti:

 • likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija, ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
 • mācību iestādes apliecinājums, ja bērns mācās;
 • darba devēja apliecinājums, ja bērns strādā;
 • dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ja bērns apmeklē attiecīgo institūciju;
 • institūcijas, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājums par bērna dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai nepieciešams asistenta pakalpojums. 

  

Noderīgas saites:

Labklājības ministrijas mājaslapa: www.lm.gov.lv

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Mājaslapa daudzbērnu ģimenēm: www.godagimenes.lv

Vidzemes plānošanas reģions

 

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125

Ukraina