Vestulefacebook icon  

Elektroniskā izsolē tiek pārdots nekustamais īpašums Pureņu iela 1, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr.4256 006 0434, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0421. Zemes lietošanas mērķis "individuālo dzīvojamo māju apbūve" ar 2386 m2 kopplatību.

Nekustamā īpašuma sākuma cena EUR 1679,00 (viens tūkstotis seši simti septiņdesmit deviņi euro 00 centi).

Reģistrēties izsolei var no 09.05.2022. plkst.13.00 līdz 29.05.2022. plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Pretendentiem, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.05.2022. jāiemaksā drošības nauda 167,90 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā.

Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies.

Plašāka informācija par Izsoles objektu pa tālr. 64107902 (Maija Astrīda Elsta).

Izsoles noteikumi
Vērtējums

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125

Ukraina