facebook icon

Projekts: "Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās programmas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana"

Īstenots laika posmā no 2016. gada 20.aprīļa līdz 30.oktobrim ar VKKF (Valsts kultūrkapitāla fonda) atbalstu.
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas kvalitatīvai realizēšanai bija nepieciešams papildināt esošo materiālu un tehnisko bāzi ar jaunām un
modernākām iekārtām, lai varētu realizēt skolas izvirzītos mācību uzdevumus.
Mākslas skolas darbības mērķis ir atjaunot Jaunpiebalgas un tās novada amatniecības tradīcijas, kā arī sagatavot skolas audzēkņus tālākai izglītībai profesionālās mākslas programmām Latvijas mācību iestādēs.
Mākslas skolas viens no pamatuzdevumiem ir veidot un kopt jauno mākslinieku paaudzi, jo tieši šīs skolas absolventi būs tie, kuri veidos tālāko kultūras mantojumu, kas liecinās par
mūsu attīstības līmeni un kultūrmantojuma izpratni nākamajās paaudzēs.

Projekta mērķis
Radīt nepieciešamo materiālo bāzi, kas dod iespēju sniegt kvalitatīvas zināšanas profesionālās mākslas izglītības jomā.

Projekta rezultāti
Projekta ietvaros ir iegādāta glazēšanas kamera ar aprīkojumu un keramikas apdedzināšanas krāsns ar aprīkojumu, lai nodrošinātu Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas mākslas
programmas audzēkņu kvalitatīvu mācību procesu priekšmetā "Darbs materiālā" un Lietišķās un tēlotājas mākslas studija "Piebaldzēni" radošajā procesā.

Projekta īstenotāji
Projekta īstenotājs ir Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Jaunpiebalgas novada domi.

Projekta finansējums
VKKF (Valsts Kultūrkapitāla fonda) piešķirtais finansējums projekta īstenošanai 2200,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 1414,88 EUR. Kopējais projekta finansējums 3614,88 EUR.
Projekta vadītāja Sandra Strēle

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125