facebook icon

logo vidzeme esf

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) ir uzsācis īstenot projektu “Vidzeme iekļauj” (Vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/003).
Projektā “Vidzeme Iekļauj” iesaistījušās visas 26 Vidzemes reģiona pašvaldības, Jaunpiebalgas novada dome ir viena no tām.
Projekta mērķis:
Tā mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu* sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Īstenojot jebkuru no aktivitātēm, tiek respektētas mērķgrupas personu tiesības, vēlmes un vajadzības.
Projekta mērķgrupas:
- ārpusģimenes aprūpē esošie bērni;
- bērni ar funkcionāliem traucējumiem;
- pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem;
- potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.
Kādas aktivitātes tiks īstenotas:
- tiks izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni;
- tiks izstrādāts reģiona deinstitucionalizācijas plāns;
- tiks izstrādāti VSAC un bērnu sociālās aprūpes centru reorganizācijas plāni;
- tiks nodrošināta personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
- Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem tiks nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi;
- Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā dzīvojošiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiks nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi;
- tiks apmācīti speciālisti;
- tiks organizēti izglītojoši informatīvi pasākumi, lai mudinātu sabiedrību kļūt līdzatbildīgiem un zinošiem;
Projekta ieviešanas laiks:
Projekta “Vidzeme iekļauj” ieviešanas laiks ir līdz 2023.gada 31.decembrim.
Projekta budžets:
Projekta “Vidzeme iekļauj” kopējās izmaksas ir 10 775 249,00 EUR, tai skaitā 85% (9 158 961,65 EUR) līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

Sīkāka informācija: http://www.vidzeme.lv/lv/projekts_vidzeme_ieklauj

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125