facebook icon

ico pdf Adreses piešķiršana (pdf)
ico pdf Informācijas izsniegšana par izstrādātā zemes ierīcības projekta grafisko daļu un teksta daļu (pdf)
ico pdf Informācijas izsniegšana no teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (pdf)
ico pdf Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam (pdf)
ico pdf Informācijas izsniegšana par izstrādātā detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (pdf)
ico pdf Izziņa vai informatīvā vēstule par nekustamā īpašuma nodokļi (pdf)
ico pdf Izziņa par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam (pdf)
ico pdf Izziņa par nekustamā īpašuma piederību (pdf)
ico pdf Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos (pdf)
ico pdf Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana (pdf)
ico pdf Nekustamā īpašuma nodokļu maksāšanas paziņojumu nosūtīšana (pdf)
ico pdf Dokumentu pieņemšana jautājumu izlemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām (pdf)
ico pdf Jaunpiebalgas novada pašvaldībai piederošās un piekrītošās neapbūvētās zemes iznomāšana ģimenes (sakņu) dārzam (pdf)
ico pdf Zemes vienības apgrūtinājumu plāna saskaņošana (pdf)
ico pdf Izziņa( lēmums) par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (pdf)
ico doc Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi juridiskām personām (doc)
ico doc Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi privātpersonām (doc)

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125