facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

82. Par Jaunpiebalgas novada domes 2020.gada 18.maija Saistošo noteikumu Nr.6 “Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets un ziedojumu budžets 2020.gadam” apstiprināšanu  Pielikums
83. Par Jaunpiebalgas novada domes īpašumā esošās meža cirsmas “Lielsilakalns”, kadastra Nr.4298 004 0074, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, 1.kvartāla izsoles noteikumu apstiprināšanu  
84. Par Jaunpiebalgas novada domes īpašumā esošās meža cirsmas “Lielsilakalns”, kadastra Nr.4298 004 0074, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, 2.kvartāla izsoles noteikumu apstiprināšanu  
85. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Sēnītes”, kadastra Nr.4298 003 0122, atdalot atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0122, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads  
86. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašuma “Vecrempi” sadalīšanai, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
87. Par Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas Attīstības plāna 2020.-2025. gadam apstiprināšanu  
88. Par Jaunpiebalgas novada Zosēnu pagasta bibliotēkas Attīstības plāna 2020.-2025. gadam apstiprināšanu  
89. Par nekustama īpašuma “Saulītes – Lejas Skubiņi”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads ar kadastra Nr.4256 009 0101, pieņemšanu pašvaldības valdījumā un iekļaušanu pašvaldība pamatlīdzekļu sastāvā  
90. Par 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu  Pielikums
91. Par pašvaldības mantas atsavināšanu par brīvu cenu atsaukšanu  Pielikums
92. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2020.gada 20. aprīļa lēmumā Nr.73 “Par atļauju īpašumā ‘Vidus Rempji” ar kadastra Nr.4256 014 0016, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, noteikt zemes vienības daļai zemes lietošanas mērķi”  
93. Par nekustamā īpašuma Dzīvokļa Nr.1 ar kadastra Nr.4298 900 0009, Dzelmes iela 2 - 1, Melnbārži, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4133, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu  
94. Par nekustamā īpašuma Dzīvokļa Nr.3 ar kadastra Nr.4298 900 0011, "Straumes" - 3, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4133, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu  
95. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam  
96. Par grozījumiem 2019.gada 4.februāra lēmumā Nr.7 “Par Ētikas komisijas apstiprināšanu”  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125