facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

69. Par Jaunpiebalgas novada domes komiteju un komisiju sastāva izmaiņu apstiprināšanu  
70. Par Jaunpiebalgas novada domes 2020.gada 20.aprīļa Saistošo noteikumu Nr.5 “Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets un ziedojumu budžets 2020.gadam” apstiprināšanu  Pielikums
71. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Ezerkalns”, kadastra Nr.4256 008 0088, atdalot atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4256 008 0088 un pievienot to esošam īpašumam ‘Vidus Skubiņi”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
72. Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0262, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
73. Par atļauju īpašumā ‘Vidus Rempji” ar kadastra Nr.4256 014 0016, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, noteikt zemes vienības daļai zemes lietošanas mērķi  
74. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumu “Skanuļi” un “Sila Skanuļi” sadalīšanai un robežu pārkārtošanai, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
75. Par nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0138, kurš atrodas “Dzelmes”, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 1,67 ha, atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas (otrās) izsoles rīkošanu  
76. Par nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0423, kurš atrodas Pureņu ielā 5, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., atkārtotās (otrās) atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas (trešās) izsoles rīkošanu  
77. Par nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0424, kurš atrodas Pureņu ielā 7, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., atkārtotās (otrās) atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas (trešās) izsoles rīkošanu  
78. Par nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0425, kurš atrodas Pureņu ielā 9, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., atkārtotās (otrās) atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas (trešās) izsoles rīkošanu  
79. Par katras kustamās mantas atsavināšanu par brīvu cenu rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu  Pielikums
80. Par atbrīvošanu no telpu nomas maksas  
81. Par atbrīvošanu no telpu nomas maksas  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125