facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

43. Par izmaiņām Jaunpiebalgas novada domes deputātu sastāvā  
44. Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu saraksts un to mēnešalgas apmēra sadalījums pa amatu grupām (bruto, euro) no 01.04.2020.  
45. Par Saistošo noteikumu Nr.3 “Par grozījumu Jaunpiebalgas novada domes 2020.gada 27.janvāra Saistošos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets un ziedojumu budžets 2020.gadam”” apstiprināšanu  Pielikums
46. Par dotācijas piešķiršanu SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance”  
47. Par inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu  
48. Par nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0401, Gaujas iela 15B, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125, ar platību 0,8097 ha, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
49. Par nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0479, Gaujas iela 25B, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125, ar platību 0,499 ha, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
50. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4256 008 0114, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 008 0114, kurš atrodas “Liepas 1”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 3,67 ha, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu un 2019.gada 25.novembra domes lēmuma Nr.185 (prot. Nr.14 8.§) “Par pašvaldības nekustama īpašuma neapbūvēta zemes gabala “Liepas 1”, kadastra Nr.4256 008 0114, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atsavināšanu zemes lietotājam” atcelšanu  
51. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Jaungaujas”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
52. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Jaunviņķi”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
53. Par adreses piešķiršanu fermas ēkai un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0069, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads atbilstoši “Adresācijas noteikumiem“  
54. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem “Ezerbrici”, kadastra Nr.4256 010 0003, “Vecbrici” kadastra Nr.4256 010 0034, un “Lejas Bricu ceļš”, kadastra Nr.4256 010 0093, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, īpašumu sadalīšanai un robežu pārkārtošanai  
55. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Jaunniklavas”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
56. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Meža Krūzes”, kadastra Nr.4256 002 0063, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 002 0064  
57. Par inventarizācijā konstatēto iztrūkumu  
58. Par atļauju nodot atsavināšanai Jaunpiebalgas novada domes īpašumā esošās meža cirsmas “Lielsilakalns”, kadastra Nr.4298 004 0074, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, 1. kvartālu  
59. Par atļauju nodot atsavināšanai Jaunpiebalgas novada domes īpašumā esošās meža cirsmas “Lielsilakalns”, kadastra Nr.4298 004 0074, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, 2. kvartālu  
60. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4 ar kadastra Nr.4298 900 0012, "Straumes" - 4, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4133, nodošanu atsavināšanai  
61. Par naudas balvas piešķiršanu Jaunpiebalgas vidusskolas audzēknim un pedagogam  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125