facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

 Informācijai  Par deputāta mandāta nolikšanu  
28. Par Saistošo noteikumu Nr.2 “Par grozījumu Jaunpiebalgas novada domes 2020.gada 27.janvāra Saistošos noteikumos Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets un ziedojumu budžets 2020.gadam”” apstiprināšanu  Pielikums
29. Par nekustamā īpašuma Dzīvokļa Nr.3 ar kadastra Nr.4298 900 0011, "Straumes" - 3, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4133, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
30. Par nekustamā īpašuma Dzīvokļa Nr.1 ar kadastra Nr.4298 900 0009, Dzelmes iela 2 - 1, Melnbārži, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4133, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
31. Par zemes lietošanas tiesības izbeigšanu īpašumam “Dzelmes” kadastra Nr.4298 003 0138, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads  
32. Par nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0138, kurš atrodas “Dzelmes”, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 1,67 ha, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
33. Par “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance” 2019.gada pārskata apstiprināšanu  
34. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā “Sila Jaunzemi”, kadastra Nr.4256 003 0007, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4256 003 0007 sadalīšanai  
35. Par zemes lietošanas mērķa un platības noteikšanu zemes vienības daļai (tai skaitā arī nomas vajadzībām), īpašumā “Tīrumjānēni”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads ar kadastra Nr.4256 010 0051  
36. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2010.gada 11.oktobrī apstiprinātajos noteikumos „Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi”  
37. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2010.gada 11.oktobrī apstiprinātajos noteikumos „Jaunpiebalgas novada Zosēnu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi”  
38. Par valdes locekļa iecelšanu darbam Nodibinājumā “Solis Piebalgā”  
39. Par Nodibinājuma “Solis Piebalgā” likvidācijas procesa uzsākšanu  
40. Par pašvaldības mantas atsavināšanu par brīvu cenu  
41. Par inventarizācijā konstatēto iztrūkumu  
 Informācijai  Par līdzfinansējumu koncertuzvedumam “No saknēm uz ziediem”  
42. Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 002 0086, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atbilstoši “Adresācijas noteikumiem”  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125