facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

20. Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas atļauju zvejai Kāpurkalna ezerā  
21. Par projekta konkursa „Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Jaunpiebalgas novadā” nolikuma apstiprināšanu  Pielikums
22. Par nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0423, kurš atrodas Pureņu ielā 5, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas (otrās) izsoles rīkošanu  
23. Par nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0424, kurš atrodas Pureņu ielā 7, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas (otrās) izsoles rīkošanu  
24. Par nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0425, kurš atrodas Pureņu ielā 9, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas (otrās) izsoles rīkošanu  
25. Par speciālā izglītības skolotāja amata vienību Jaunpiebalgas novada izglītības iestādē  
26. Par Jaunpiebalgas novada domes 2020.gada 27.janvāra Saistošo noteikumu Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets un ziedojumu budžets 2020.gadam” apstiprināšanu

 Pielikums

 Pielikums

27. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sporta organizācijai un individuālajam sportistam  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125