facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

8. Par Jaunpiebalgas novada domes 2019. gada budžeta izpildi  
9. Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4298 005 0187, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4298 005 0099, kurš atrodas “Griezes”, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov. izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma slēgšanu  
10. Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4256 011 0096, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 011 0096, kurš atrodas “Roci 1”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma slēgšanu  
11. Par brīvprātīgā darba veikšanu (uzturēt sabiedrisko kārtību) un autotransporta nomu brīvprātīgā darba nodrošināšanai  
12. Par Jaunpiebalgas novada domes vispārējās izglītības iestāžu izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem apstiprināšanu  Pielikums 
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Lejas Pūķi”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 008 0036, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Kalna Ķenči” un “Vecurles” robežu pārkārtošanai, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads  

15.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Lejas Ormaņi” un “Vecormaņi” robežu pārkārtošanai, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads  
16. Par atļauju atsavināt pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva esošu īpašumu Gaujas iela 15B, kadastra Nr.4256 006 0401, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts  
17. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā “Tīrumviekšeles”, kadastra Nr.4256 009 0054, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0054 sadalīšanai  
18. Par nolikuma “Par finansiālo atbalstu sportistiem un sporta komandām Jaunpiebalgas novadā” apstiprināšanu  
19. Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 011 0032, iznomāšanu fiziskām personām piederošo daudzdzīvokļu ēkas un palīgēkas uzturēšanai un komunikāciju apsaimniekošanai un uzturēšanai  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125