Drukāt

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

128. Par papildus mācību stundu tarificēšanu Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā  
129. Par Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada 19.augusta Saistošo noteikumu Nr.9 “Par grozījumu “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2019.gadam” apstiprināšanu  Pielikums
130. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 4298 003 0279, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0111, kurš atrodas “Ķīvītes”, Melnbārži, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  
131. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 4256 006 0207, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0207, kurš atrodas Pļavas ielā 8, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  
132. Par amata vienībām Jaunpiebalgas novada izglītības iestādē  
Informācija Par konceptuālo ziņojumu “Par administratīvi teritoriālo iedalījumu”  
Informācija Dažādi jautājumi:
1. Par nekoptiem īpašumiem
2. Siltumapgādes tarifs