Drukāt

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

119. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4256 007 0255, Pagasta nams", Abrupe, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu  
120. Par Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada 12.augusta Saistošo noteikumu Nr.7 “Par grozījumu “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2019.gadam” apstiprināšanu

 Pielikums

 Pielikums

121. Par saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 “Jaunpiebalgas novada domes nolikums”” apstiprināšanu  
122. Par dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0161 018 014, kurš atrodas Dzelmes iela 2 - 14, Melnbārži, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4133, izīrēšanu  
123. Par nomas tiesības atzīmes dzēšanu  
124. Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0161 daļas, nomas līguma slēgšanu, uz tā atrodošos pašvaldības ēku un komunikāciju apsaimniekošanai un uzturēšanai  
125. Par ierakstu dzēšanu Vidzemes rajona tiesas Jaunpiebalgas pagasta zemesgrāmatā  
126. Par neapbūvētas lauku apvidus zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 011 0096, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, statusa noteikšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda  
127. Par neapbūvētas lauku apvidus zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0079, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, statusa noteikšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda