facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

 Informācijai  Par eksāmenu rezultātiem Jaunpiebalgas vidusskolā  
106. Par Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada 10.jūnija Saistošo noteikumu Nr.6 “Par grozījumu “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2019.gadam” apstiprināšanu  Pielikums 
107. Par saistošo noteikumu Nr.2 Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2010.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jaunpiebalgas novadā” precizējumu apstiprināšanu  Pielikums
108. Par apgrūtinājuma ieraksta dzēšanu īpašumā ”Birzītes”, kadastra Nr.4256 011 0006, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
109. Par atļauju sadalīt zemes lietojumu “Tīrumroci“, kadastra apzīmējumu 4256 007 0146, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot zemes gabalu 5,3 ha platībā  
110. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Kalna Nēķeni” ar kadastra Nr.4298 005 0019, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 4298 005 0019 un 4298 005 0020, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads  
111. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Kalna Ķīši”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads  
112. Par 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu  Pielikums
113. Par amatu savienošanas atļauju  
114. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4256 007 0191, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0189, kurš atrodas “Mazkāpurkalns”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 0,79 ha, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
Lēmums nav pieņemts Par “Zaļo ceļu transporta koridora” izveidošanai nepieciešamo zemes gabalu un inženierbūvju uzņemšanu Jaunpiebalgas novada domes bilancē  
115. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam  
116. Par pedagoga amata vienību Jaunpiebalgas novada izglītības iestādē  
117. Par ārkārtas situācijas pabalsta piešķiršanu  
118. Par ēkas Skolas iela 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts, iznomājamo telpu nomas maksas noteikšanu  Pielikums

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125