Drukāt

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

99. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu sarakstā un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)  
100. Par Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada 17.jūnija Saistošo noteikumu Nr.5 “Par grozījumiem “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2019.gadam” apstiprināšanu  Pielikums
101. Par piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar projektu “Jaunpiebalgas novada pašvaldības autoceļa “Kalna Pentuļi - Meža Naukšēni” pārbūve  
102. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  
103. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  
104. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  
105. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu