facebook icon

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

87. Par Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada 10.jūnija Saistošo noteikumu Nr.4 “Par grozījumu “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2019.gadam” apstiprināšanu  Pielikums
88. Par nekustamās īpašuma – zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0207, Pļavas iela 8, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov. atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas (otrās izsoles ) rīkošanu  
89. Par precizējumiem 2019.gada 15.aprīļa lēmumā Nr.74 “Par nekustamā īpašuma Dzīvokļa Nr.2 ar kadastra Nr.4256 056 0277, Gaujas iela 38, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”  
90. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 kadastra numurs 4256 900 0277, Gaujas iela 38, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas novadā, izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  
91. Par ierakstu dzēšanu Vidzemes apgabaltiesas Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Jaunpiebalgas pagasta zemesgrāmatā  
92. Par ceļa servitūta nodibināšanu  
93. Par grozījumiem Izstāde – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!” nolikumā apstiprināšanu.  
94. Par grozījumiem 25.02.2019. lēmumā Nr. 33 Par pilnvarojumu biedrībai “Latvijas zaļo ceļu asociācija”  
95. Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu  
96. Par atkritumu savākšanas un izvešanas tarifa apstiprināšanu Jaunpiebalgas novadā ar 2019.gada 1.augustu  
97. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4298 003 0279, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0111, kurš atrodas “Ķīvītes”, Melnbārži, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 1,05 ha, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.  
98. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam “Sila Rudgalvji”,
kadastra apzīmējumu 4256 005 0007 un “Sila Rudgalvji 1” kadastra apzīmējumu 4256 005 0003, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads sadalīšanai
 
  Dažādi jautājumi  

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125