Drukāt

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

77. Par Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada 13.maija Saistošo noteikumu Nr.3 “Par grozījumu “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2019.gadam” apstiprināšanu  Pielikums
78. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases projekta “Jaunpiebalgas novada pašvaldības autoceļa “Kalna Pentuļi – Meža Naukšēni” pārbūve” īstenošanai  
79. Par maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšanu  
80. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Jaunpiebalgas novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai  Pielikums
81. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0105, “Birzītes”, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  
82. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemes vienībai „Liepas 1”, kadastra apzīmējums 4256 008 00114, Jaunpiebalgas pagasts  
83. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma ”Silmaļi ” ar kadastra numuru 4256 005 0038, Jaunpiebalgas pagasts, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 005 0038 sadalīšanai  
84. Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību, un esošo zemes nomas līgumu termiņa pagarināšanu Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā  
85. Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu un nacionālās kustības dalībnieka apliecības izsniegšanu  
86. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu S. A.