Drukāt

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

47. Par izmaiņām Jaunpiebalgas novada domes deputātu sastāvā  
48. Par Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada 15.aprīļa Saistošo noteikumu Nr.1 “Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets, speciālais budžets un ziedojumu budžets 2019.gadam” apstiprināšanu

 Pielikums

 Pielikums

 Pielikums

49. Par grozījumiem 2017.gada 11.septembra domes lēmumā Nr.171 “Par telpu nomu masāžas pakalpojumu sniegšanai sociālo pakalpojumu punktā Dārza ielā 4-14, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov.”  
50. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta zemes gabala Bērzu iela 10, kadastra Nr.4298 003 0269, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, pārdošanu ēku īpašniekam  
51. Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas atļauju zvejai Kāpurkalna ezerā  
52. Par bezcerīgo parādu norakstīšanu  
53. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 6.augusta noteikumos “Par maksas pakalpojumiem, ko sniedz Jaunpiebalgas novada dome, tās struktūrvienības un iestādes”, kas pamatojoties uz likumu “Par nodokļiem un nodevām” nav pašvaldības nodevu objekts”  
54. Par saistošo noteikumu Nr.2 Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2010.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jaunpiebalgas novadā” grozījumu apstiprināšanu  
55. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Dzelmes”, ar kadastra numuru 4256 006 0098, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
56. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Kalna Nēķeni”, Zosēnu pagasts Jaunpiebalgas novads  
57. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu Bērzu iela 4, kadastra Nr.4298 003 0096, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķi zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0097  
58. Par grozījumu “Jaunpiebalgas vidusskolas nolikums” apstiprināšanu  
59. Par zemes lietošanas tiesības izbeigšanu īpašumam “Ķīvītes” kadastra Nr.4298 003 0279, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, un jauna nomas līguma noslēgšanu  
60. Par valsts nodevu noteikšanu pašvaldības iestādē “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa”  
61. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4298 004 0051, “Kalniņi”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  
62. Par adreses apvienošanu Gaujas iela 41 un Gaujas iela 41 B, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
63. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu sarakstā un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)  
64. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Kalna Virdes”, kadastra Nr.4256 006 0023, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 005 0012  
65. Par grozījumiem smilts-grants un smilts atradnes “Rempji” ieguves atļaujā Nr.5 AS “Latvijas valsts meži” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4256 014 0072, Jaunpiebalgas pagasts  
66. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Jaunskubiņi”, kadastra Nr.4256 009 0037, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0084  
67. Par līdzfinansējumu Jaunpiebalgas novada domes projektam “Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas telpu labiekārtošana”  
68. Par līdzfinansējumu Jaunpiebalgas novada domes projektam “Brīvdabas estrādes "Taces" fasādes vienkāršotā atjaunošana”  
69. Par Administratīvās komisijas sastāva noteikšanu  
70. Jaunpiebalgas novada domes komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi izveidošana un tās locekļu ievēlēšana  
71. Jaunpiebalgas novada domes Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas izveidošana un tās locekļu ievēlēšana  
72. Jaunpiebalgas novada domes Sociālo un veselības jautājumu komiteju locekļu ievēlēšanu  
73. Jaunpiebalgas novada domes Finanšu un attīstības komitejas locekļu ievēlēšanu  
74. Par nekustamā īpašuma Dzīvokļa Nr.2 ar kadastra Nr.4256 056 0277, Gaujas iela 38, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
75. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4256 006 0207, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0207, kurš atrodas Pļavas iela 8, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 0,1673 ha, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu  
76. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4256 007 0255, Pagasta nams", Abrupe, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu