Drukāt

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

36. Par SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance” gada pārskata 2018.gadam apstiprināšanu un peļņas sadali  
37. Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu un nacionālās kustības dalībnieka apliecības izsniegšanu  
38. Par komunālo pakalpojumu pārmaksas dzēšanu un ieskaitīšanu pašvaldības budžetā  
39. Par inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu  
40. Par Jaunpiebalgas vidusskolas attīstības plāna 2019. – 2025.gadam apstiprināšanu  
41. Par Jaunpiebalgas vidusskolas direktora profesionālās darbības novērtēšanu  
42. Par dalības pārtraukšanu biedrībā “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”  
43. Par Jaunpiebalgas novada domes Iekšējās kontroles sistēmas 2019.gadam apstiprināšanu  
44. Par bezcerīgo parādu norakstīšanu  
45. Par nomas līguma izbeigšanu un nomas tiesības atzīmes dzēšanu  
46. Par telpu nomu dziedniecības pakalpojumu sniegšanai sociālo pakalpojumu punktā Dārza ielā 4-14, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov.