Drukāt

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

Informācijai Par deputāta mandāta nolikšanu  
24. Par pašvaldības iestādes “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa” sastāva apstiprināšanu  
25. Par Jaunpiebalgas novada Bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu  
26. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu sarakstā un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)  
27. Par Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas attīstības plāna 2019.–2021.gadam apstiprināšanu

Pielikums

Pielikums 

28. Par telpu lietošanas veida maiņu nekustamā īpašumā “Gaujas Kalns” ar kadastra Nr.4256 506 0065, Rūpniecības iela 2A-1, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
29. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Asari”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads  
30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Siliņi”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0148, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
31. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu Gaujas iela 9, kadastra Nr.4298 003 0110, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, atdalot atsevišķi zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0111  
32. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4298 003 0104, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0105, “Birzītes”, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 1,5 ha, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu Pielikums 
33. Par pilnvarojumu biedrībai “Latvijas zaļo ceļu asociācija”  
34. Par pārstāvja atsaukšanu Biedrībā “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”  
35. Par Jaunpiebalgas novada Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidošanu