Drukāt

 Lēmumu
nr.

 Lēmums ico pdf PDF

 Pielikumi

ico pdf PDF

1. Par grozījumiem “Jaunpiebalgas vidusskolas nolikums” apstiprināšanu  
2. Par Jaunpiebalgas vidusskolas pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšanu  
3. Par Jaunpiebalgas novada domes 2018. gada budžeta izpildi  
4. Par Jaunpiebalgas novada domes vispārējās izglītības iestāžu izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem apstiprināšanu Pielikums 
5. Par līguma slēgšanu par savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem  
6. Par Jaunpiebalgas novada domes iekšējo noteikumu „Jaunpiebalgas novada domes ētikas kodekss” apstiprināšanu  
7. Par Ētikas komisijas apstiprināšanu  
8. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes pieņemtajos lēmumos saistībā ar Jaunpiebalgas novada Bāriņtiesas reorganizāciju  
9. Par Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesas Nolikuma apstiprināšanu  
10. Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4298 005 0099, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu  
11. Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4256 007 0189, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu  
12. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0260, kurš atrodas “Zīles”, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  
13. Par būvju izslēgšanu no zemesgrāmatas, pamatojoties uz Amatas novada pašvaldības apvienotās būvvaldes izsniegto izziņu par būves neesamību dabā Jaunpiebalgas pagastā  
14. Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam “Dzeņi” ar kadastra apzīmējumu 4256 009 0065 un īpašumam “Meža Ķeiķi” ar kadastra apzīmējumu 4256 001 0076, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads  
15. Par grozījumiem smilts-grants un smilts atradnes “Rempji” ieguves atļaujā un atļaujas derīguma termiņa pagarināšanā AS “Latvijas valsts meži” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4256 014 0072, Jaunpiebalgas pagasts, izsniedzot “Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju”  
16. Par ierakstu dzēšanu Vidzemes zemesgrāmatu nodaļas Jaunpiebalgas pagasta zemesgrāmatā  
17. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Kalna Nēķeni”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads  
18. Par neapbūvētas lauku apvidus zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4256 002 0086, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, statusa noteikšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda  
19. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4298 004 0051, “Kalniņi”, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., ar platību 1,05 ha, nodošanu atsavināšanai nodošanu atsavināšanai un pirmās izsoles noteikumu apstiprināšanu Pielikums 
20. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes amatpersonu (darbinieku) amatu sarakstā un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)  
21. Par brīvprātīgā darba veikšanu (uzturēt sabiedrisko kārtību) un autotransporta nomu brīvprātīgā darba nodrošināšanai  
22. Par dotācijas piešķiršanu SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance”  
23. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam